Renditingimused

Renditingimused
1. Rentnik peab olema Eesti Vabariigi kodanik, kes on vähemalt 18 aastat vana.
2. Rentnikul peab kaasas olema EV pass, ID kaart või autojuhiluba.
3. Rendiperioodiks loetakse ajavahemikku renditud inventari väljastamis- ja tagastamispäeva vahel. Väljastamis-ja tagastamispäev loetakse rendiaja sisse.
4. Renditav inventar antakse kliendile üle kokkulepitud ajal, kohas ja mahus. Laost inventari väljastamine ja tagastamine toimub E-R kella 9.00-12.00-ni ja 14.00- 16.00-ni eelnevalt kokkulepitud ajal, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Nädalavahetustel ei toimu inventari väljastamist ega tagastamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Nt: väljarent N või R ja tagastusga E, ei lisandu lisapäeva, kuna nädalavahetustel suletud.
5. Kui rendiperiood algab vahemikus 9.00-12.00-ni, tuleb inventar tagastada hiljemalt ülejärgmise päeva kella 11.45-ks. Kui rendiperiood algab vahemikus 14.00- 16.00-ni, tuleb inventar tagastada hiljemalt ülejärgmise päeva kella 15.45-ks. Rentnik kohustub inventari õigeaegselt tagastama. Soovi korral võib inventari rendiaega pikendada. Rendiaja pikendamine saab toimuda vaid kokkuleppel rentijaga. Kui Rentnik ei tagasta renditavat inventari õigeaegselt, on Rentnikul õigus küsida täiendavat renditasu üle läinud aja eest.
6. Rendipäeva arvestusse kuulub mistahes aeg konkreetsest päevast.
7. Renditav inventar väljastatakse laost ja tagastatakse lattu vastavalt loendile.
8. Inventar on Rentnikule ajutiseks kasutamiseks antav ese või esemed ning lepingu objekt.
9. Kõik pretensioonid renditava inventari suhtes tuleb esitada sama päeva jooksul, kui inventar saadi, hilisemaid pretensioone ei arvestata.
10. Rentnikul ei ole õigust inventari ise parandada ega remontida. Inventari kahjustamise korral, kui inventari on võimalik remontida, on Rentnik kohustatud hüvitama Loot Decorations OÜ-le inventari remondi kulutused. Juhul, kui inventari ei ole võimalik remontida, on Rentnik kohustatud hüvitama inventari soetusmaksumuse täies ulatuses.
11. Renditud inventari kaotsimineku korral on Rentnik kohustatud hüvitama inventari soetusmaksumuse täies ulatuses.
12. Rentnik kohustub kasutama renditud inventari sihipäraselt.
13. Tagastatav inventar peab olema puhas ja korrektselt pakitud samadesse pakenditesse, milles olid rendile andes. Tagastamata või rikutud pakendi korral on juurdehindlus 15% rendisummast. Inventar on `puhas` siis, kui seda on võimalik järgmisele kliendile üle anda. Meiepoolne pesuteenuse hind on 20% toote rendihinnast.
14. Tehniliste vahendite loetelu ja seisukord fikseeritakse nende üleandmisel.
15. Tellimuse kinnitus jõustub ettemaksuarve laekumise hetkest, mis on 100% kogu tellimuse maksumusest, mille alusel väljastatakse Rentnikule inventar, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
16. Tellimuse loobumisel vähem kui 2 nädalat enne algavat rendiperioodi, on Loot Decorations OÜ-l õigus pidada 50% kinni tehtud ettemaksust.
17. Tellimuse loobumisel vähem kui 7 päeva enne algavat rendiperioodi, on Loot Decorations OÜ-l õigus pidada täies mahus kinni tehtud ettemaks.
18. Tellimuse kinnitamiseks esitatud broneeringutasu ei ole tagastatav tellimuse hilisemal tühistamisel, Loot Decorations OÜ-l õigus pidada 100% kinni tehtud broneeringutasust.
19. Rendileandjal on õigus nõuda inventari eest tagatisraha, mis pärast lepingu lõppemist tagastatakse Rentnikule.
20. Rendileandjal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, juhul kui Rentnik ei ole piisavalt pädev kasutama renditud inventari.
21. Rendileandja ei vastuta tuleohutuseeskirjade ja muude kohustuslike ettekirjutuste järgimise eest renditud inventari kasutamisel Rentniku poolt, samuti kahjude eest, mis võivad renditud inventari kasutamisel tekkida Rentnikule või kolmandale isikule.
22. Rentnikul ei ole õigust ilma Rendileandja loata loovutada kolmandatele isikutele käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, samuti ka renditud inventari.
23. Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale võimalikud tasumata arvete sissenõudmisega kaasnevad kulud.
24. Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras, kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimise teel.